जिल्हा परिषद निवडणूक २०१७ मतदार यादी छपाई बाबत जाहीर सूचना.

तलाठी अंतिम निवड यादी.

लिपीक अंतिम निवड यादी

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची.

जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक – 2017 महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील तरतुदीनुसार अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या सदस्य/उमेदवारांबाबत.

Moblie Medical Unit Information.

डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१६-१७.

प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी आरोग्य सेवा करिता ओषद खरेदी.

दरपत्रक मागणी संगणक व प्रिंटर खरीदी कामी आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

ओषध भांडारमध्ये ओषद व फाइल्स ठेवणे करिता फर्निचर तयार करणे कामी दरपत्रक मागणी आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

ओषध भांडाराकरिता आवश्यक असणारे फ्रीज खारेदिकामी दरपत्रक मागणी आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

तलाठी अंतरीम निवड यादी.

लिपिक बैठक क्रमांकनिहाय गुण.

लिपीक अंतरिम निवड यादी

दरपत्रक मागणी आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

SC/ST Register crime in information Right Act .

ध्वनी प्रदूषण व अनधिकृत मंडपाबाबत तक्रार निवारण .

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ वैद्यकीय अधिकारी (एम बी बी एस) पदभरती अंतिम निवड यादी.

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद जाहीर निविदा सूचना (मंडप करिता).

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद जाहीर निविदा सूचना (चहा,नाश्ता,जेवण).

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद जाहीर निविदा सूचना.

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्याक्रमातर्गत कंत्राटी पदभरती .

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेती गटाचा दिृतीय फेर लिलाव.

रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संयुक्त रेती गटाचा दिृतीय फेर लिलाव.

अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची.