पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (मराठी).

पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल(english) .

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(मराठी).

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(english).

SC/ST Register crime in information Right Act.

सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना.

टोनर रेफिलिंग साठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

रीम खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

शाशकीय सेवेतून सेवा निवृत्ती बाबत.

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची.

महाराष्ट्र शासन,वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - निवडणूक साहित्य लेखण सामुग्री बाबत जाहीर सूचना

Moblie Medical Unit Information.